Privacyverklaring

Inleiding
Zelfmaak, gevestigd te Amsterdam (1033 VA), aan de Maanstraat 23 en ingeschreven onder KvK nummer (68450664) (hierna te noemen “Zelfmaak.nl” of, “wij”) hecht veel belang aan de privacy van haar klanten (hierna te noemen “klanten”) en alle bezoekers van de website www.zelfmaak.nl. Om die reden worden jouw persoonsgegevens altijd veilig en vertrouwelijk behandeld. Jouw persoonsgegevens behoren bij jou. We delen je persoonsgegevens alleen met derde partijen indien dit noodzakelijk is. Wil je niet langer dat we je persoonsgegevens verwerken, kan je altijd je toestemming intrekken. Zelfmaak.nl verwerkt persoonsgegevens op een transparante en passende wijze en zal de persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen. Daarbij handelt Zelfmaak.nl in overeenstemming met de toepassingen wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 
Deze Privacy Verklaring is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van Zelfmaak.nl. Deze Privacy Verklaring is niet van toepassing op websites van derden, zoals websites, sociale media-kanalen of applicaties waar Zelfmaak.nl op haar website of in haar mailingen naar verwijst. Zelfmaak.nl adviseert daarom om de Privacy Verklaring van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.
 
Toepasselijkheid
Deze Privacy Verklaring (hierna: “Privacy Verklaring”) bevat informatie over de verwerking van persoonsgegevens door of in opdracht van Zelfmaak.nl. De Privacy Verklaring is van toepassing op:
  • Het gebruik van persoonsgegevens van klanten die een overeenkomst aangaan met aanbieder, omdat zij een dienst van aanbieder via het platform boeken dan wel (een) (e-)ticket(s) aanschaffen;
  • Voorts heeft deze Privacy Verklaring betrekking op de gebruikers van de website.
Deze Privacy Verklaring is niet van toepassing op:
  • Websites van derden, zoals websites, sociale media-kanalen, of apps waarnaar Zelfmaak.nl op haar website en in haar mailingen verwijst. Zelfmaak.nl adviseert gebruikers van de website en klanten om de privacy verklaring van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.
Wat zijn persoonsgegevens?
Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle “informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare, natuurlijke persoon”. Met andere woorden, alle informatie die direct over een persoon gaat of die indirect naar een persoon kan leiden. Hierbij kan o.a. worden gedacht aan: de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van de klant of de gebruiker van de website, maar ook hun IP-adres.
 
Hoe verwerkt Zelfmaak.nl persoonsgegevens?
Zelfmaak.nl verwerkt persoonsgegevens uitsluitend op een wettelijke basis voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen. Wij verkrijgen de persoonsgegevens door deze te ontvangen van de Klant of de gebruiker van de Website.
 
Welke persoonsgegevens verwerkt Zelfmaak.nl, voor welke doeleinden en op welke basis?
Zelfmaak.nl verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgrondslagen:
 
Levering van de Dienst
Wanneer de klant via het platform een dienst boekt dan wel (een) (e-)ticket(s) aanschaft voor een dienst komt er een overeenkomst tot stand tussen de aanbieder en de klant. Om de bestelling en betaling van de klant te verwerken alsmede de overeenkomst tot stand te kunnen laten komen tussen de aanbieder en de klant verwerkt Zelfmaak.nl persoonsgegevens. Zo kunnen we je aanvraag doorzetten naar de aanbieder. De aanbieder ontvangt dan de noodzakelijke persoonsgegevens van jou. Dit stelt ons alsmede aanbieder in staat om de klant te informeren over de beschikbaarheid van de dienst, om de klant op de hoogte te houden over de status van de bestelling en eventuele wijzigingen van (e-)ticket(s).
 
Om bovenstaande doelen te bereiken, verwerkt Zelfmaak.nl de volgende persoonsgegevens. De verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.
 
Nieuwe diensten en aanbiedingen
Om je gerichte mededelingen en aanbiedingen te sturen, zoals een nieuwsbrief, aanbieding, elektronisch bericht of servicebericht, verwerkt Zelfmaak.nl je persoonsgegevens. Wij kunnen persoonlijk contact met je opnemen via telefoon, e-mail en andere internetkanalen van jouw keuze. Bij het versturen van nieuwsbrieven houden wij rekening met de geldende wet- en regelgeving. Deze verwerkingen worden uitgevoerd op basis van de grondslagen gerechtvaardigd belang en, indien nodig, op basis van je voorafgaande uitdrukkelijke toestemming. Je hebt uiteraard het recht je gegeven toestemming te allen tijde in te trekken.
 
Een account aanmaken
In het geval je een account hebt aangemaakt, verwerken wij je persoonsgegevens welke worden opgeslagen in je persoonlijke account. Wij bewaren bijvoorbeeld je naam, uw (aflever- en huis)adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres en betalingsgegevens.
 
Communicatie met de klantenservice
Als je de website Zelfmaak.nl bezoekt en via Whatsapp, telefonisch of per e-mail, contact wilt opnemen met de klantenservice, zullen wij een aantal van je gegevens verwerken. Wij zullen verwerken:
  • (Chat) Naam
  • E-mailadres (facultatief, indien u het zelf opgeeft)
  • IP-adres
Wij gebruiken de gegevens om met u te kunnen chatten en u te kunnen adviseren over onze diensten en het gebruik van de website. Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van je voorafgaande uitdrukkelijke toestemming. In geval de communicatie met de klantenservice verloopt buiten de website om, zijn privacy verklaringen van derden van toepassing.
 
Gebruik van de website
Voor het gebruik van de website en de eventueel verwerkte persoonsgegevens verwijzen wij je naar de cookie-uitleg op de website.
 
Verbetering van de website
Om onze organisatie te verbeteren. Wij verwerken uw gegevens bijvoorbeeld bij de behandeling van klachten en bezwaren op basis van gerechtvaardigd belang. We verwerken de volgende persoonsgegevens:
  • Naam
  • E-mailadres
Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard door Zelfmaak.nl?
Zelfmaak.nl bewaart de verkregen persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen dan wel om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard, hangt af van de aard van de persoonsgegevens en de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Zo worden NAW-gegevens bewaard zolang je interesse toont binnen 1,5 (anderhalf) jaar in de diensten en producten van Zelfmaak.nl en gegevens voor onze financiële administratie worden 7 (zeven) jaar bewaard.
 
Waar slaan wij jouw persoonsgegevens op?
Wij slaan jouw persoonsgegevens op binnen de Europese Economische Ruimte (‘EER”).
 
Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd?
Zelfmaak.nl neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt daarvoor passende technische en organisatorische maatregelen om verlies, misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Periodiek beoordelen wij of deze maatregelen nog voldoen. Indien wij persoonsgegevens doorgeven aan een derde partij, eisen wij dat zij met dezelfde zorgvuldigheid omgaan met jouw persoonsgegevens. Mocht je de indruk hebben dat je persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of dat er wellicht sprake is van misbruik kan je hiervoor contact opnemen via [email protected].
 
Met wie delen wij persoonsgegevens?
Zelfmaak.nl zal de van de klant of de gebruiker van de website verkregen persoonsgegevens alleen aan derden verstrekken indien zij daarvoor een wettelijke grondslag heeft. Zelfmaak.nl zal de klant of de gebruiker van de Website vooraf uitdrukkelijk informeren over de verwerking en het doel van de verwerking. Als Zelfmaak.nl persoonsgegevens deelt met een derde partij, gebeurt dit onder zeer strikte voorwaarden. Indien Zelfmaak.nl persoonsgegevens deelt met een derde partij, zullen deze partijen voorafgaand aan de verwerking van de persoonsgegevens een verwerkingsovereenkomst sluiten. Persoonsgegevens zullen uitsluitend voor de noodzakelijke duur met de betrokken derde partij worden gedeeld. Indien de klant of de gebruiker van de Website niet langer wenst dat Zelfmaak.nl zijn persoonsgegevens verwerkt, kan de klant of de gebruiker van de website zijn toestemming altijd intrekken door een e-mail te sturen naar [email protected]. Wij kunnen ook gegevens van derden verkrijgen indien wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben.
 
Minderjarigen
De diensten van Zelfmaak.nl zijn niet gericht op minderjarigen. Het gebruik van persoonsgegevens van minderjarigen door Zelfmaak.nl is alleen toegestaan na voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van een ouder of andere wettelijke vertegenwoordiger.
 
Welke privacy rechten heb jij?
Je hebt ten allen tijden het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
 
Recht op informatie, inzage, correctie en verwijdering
Je hebt het recht een duidelijke uitleg te krijgen over welke persoonsgegevens we van je verwerken en wat we daarmee doen. Transparantie over de verwerking van jouw persoonsgegevens staat voorop.
 
Ten allen tijde heb jij het recht inzage te vragen in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken. Daarnaast heb je ook het recht een verzoek te doen bepaalde persoonsgegevens te wijzigen en/of te verwijderen.
 
Een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van je persoonsgegevens kan door een e-mail te sturen naar [email protected]. Hierbij vragen we in ieder geval je volledige naam, adres en woonplaats te vermelden. Indien Zelfmaak.nl niet, of niet volledig, kan vaststellen waarop je verzoek betrekking heeft, is het mogelijk dat Zelfmaak.nl contact met jou op zoekt voor nadere specificatie. Daarnaast kan je verzocht worden om een kopie van een geldig legitimatiebewijs te sturen. Aanvragen worden binnen 30 dagen verwerkt.
 
Recht bezwaar te maken
Om je gericht te kunnen informeren over de producten en diensten van Zelfmaak.nl, gebruiken we je persoonsgegevens. Indien je het niet eens bent met de manier waarop wij dat doen kan je bezwaar maken. Dit kan door middel van een e-mail te sturen naar [email protected] o.v.v. ‘bezwaar’ of door een brief te sturen naar Zelfmaak, Maanstraat 23, 1033 VA te Amsterdam. Aanvragen worden binnen dertig (30) dagen verwerkt.
 
Meldplicht datalekken
Zelfmaak.nl houdt zich aan de meldingsplicht bij datalekken. Indien sprake is van een datalek zal een melding gemaakt worden bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens. Wij zullen direct contact opnemen met de betreffende personen van wie de persoonsgegevens door een datalek zijn getroffen.
 
Wijzigingen in de Privacy Verklaring
Zelfmaak.nl behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen in de Privacy Verklaring. We adviseren je om die reden ook om deze Privacy Verklaring regelmatig te lezen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Bij ingrijpende veranderingen van deze Privacy Verklaring zal dit worden gemeld op de website.
 
Vragen of klachten?
Indien je vragen hebt over de wijze waarop Zelfmaak.nl met persoonsgegevens omgaat, neem dan gerust contact met ons op. Mocht je klachten hebben over hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken kan je die natuurlijk altijd melden. Uiteraard lossen we het graag zelf met je op. Daarvoor kan je contact voor opnemen via [email protected]. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens, zie:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap